NOTICE: You are now leaving our website
Phanar Legal accepts no liability for the content of the website of Phanar Asset Managament (a firm regulated and authorised by the Financial Conduct Authority) whose website you are now accessing or any reliance placed by you or any person on the information contained on it. By allowing this link Phanar Legal does not intend to offer (directly or indirectly) any regulated services or advice under the Financial Service and Markets Act 2000 (or similar legislation in any country outside the United Kingdom) or solicit business or offer securities to any person in any country in the world.

If you wish to continue, please click Continue. If you do not wish to be redirected, please click Cancel.
Энэхүү хуулийн фирмийг ажлын арвин их туршлагатай хуульч нар үүсгэн байгуулсан бөгөөд тэдгээр нь английн хууль, эрх зүй болон өөр бусад гадаадын орнуудын хууль, эрх зүйн системд нийтдээ 50-с дээш жил ажилласан арвин их туршлагатай хуульч нар юм.
Манай хуульч нар
Карол Фрапин
Карол нь санхүүгийн салбарт мэргэшсэн хуульч бөгөөд банкны эрх зүйгээр дагнан мэргэшиж нэр хүндээ олсон "Шилдэг Тойрог"-ийн олон улсын хуулийн фирмээс ажлын гараагаа эхэлж, улмаар Англи улс дахь томоохон банкны хуулийн хэлтэст ажиллаж байсан туршлагатай хуульч юм.

Карол нь банкны эрх зүй, санхүүгийн үйлчилгээний салбарт мэргэшсэн бөгөөд тэр дундаа санхүүжилтийн худалдан авалт, санхүүжилтийн хөшүүргүүд, болон хэрэглэгчийн зээллэг чиглэлээр нарийн мэргэшсэн санхүүгийн хуульч юм. Мөн тэрээр санхүүгийн үйлчилгээний зохицуулалтын нарийн мэргэжилтний Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын эрх бүхий Институтийн Санхүүгийн Мөрдлөг Нийцлийн димломтой хуульч юм.

Карол Англи улсын хуульчийнхаас гадна Францын хуульчийн мэргэжлийн эрхтэй (barreau de Paris). Нэн ялангуяа, Каролын туршлага нь олон улсын хил дамнасан санхүүжилтээс гадна санхүүгийн үйлчилгээний салбарт ерөнхийд нь мэргэшсэн туршлагатай хуульч юм.

Карол Англи, Франц болон Герман хэлтэй.

Холбоо барих мэдээлэл:
carole.frapin@phanarlegal.com